دانلود مستند ارتباطات مهندسی : پل میلا + استادیوم ومبلی دوبله فارسی

 

استادیوم ومبلی | در این ویدیو خواهیم دید :


ریچارد هامند به دیدن بزرگ ترین طاق تک دهنه دنیا و گران تریــن زمین
ورزشــی جهان می

رود . یعنـــی استادیوم بی نظیـــر و منحصر به فرد ومبلی
لندن . در ویدیو خواهید دید که

ابــزارهایی همچون کمان زنبـــورکی ، گـــره
کـــوه نـــوردی ، گلایدر قرن نــــوزدهم ، تــــاج

طلایی قلابـــــی ،
قــانــون معروف ارشمیـدوس و هواپیمای ضـد رادار چگونـــه بــه ساخت

استادیـــومی به این زیبایی و با این عظمت کمک می کنند .

 

پل میلا | در این ویدیو خواهیم دید :


ریچارد هامند به دیدن پلی در جنوب فرانسـه می رود ، پلی کـــه دو طرف
عمیق ترین دره

اروپــا را بـــه هم وصل می کنــد ارتفاع این پل ۲۵۰ متـــر
است و طول بلند تریــن پایه آن بــه

۲۴۵متر مـی رسد ( یعنی بـه بلندای یـک
آسمان خراش ۷۰ طبقه ) بــه طوری کـــه وقتی بـــا

ماشیــن از روی ایــن
پــل رد می شویـــد انگاری توی ابرها سیر می کنید و از بالای این پل

می
توان بالای برج ایفل را دید …… اگر مایل هستید به راز های این پل پی ببرید
با ما همراه

باشید