پایان ماموریت خوش خبر در تیم ملی والیبال

سرپرست تیم ملی والیبال به کار خود در این فدراسیون پایان داد.