لزوم حمایت بیشتر از محیط بانان

مامورین زحمت کش محیط زیست باید تحت حمایت جدی تر قانون قرار گیرند و به تجهیزات ایمنی و سلاح های مناسب نیز مجهز شوند