عزیمت از تقاطع فرهنگ و سیاست به گردنه اقتصاد

تغییر و تحول در دولت چه به واسطه استیضاح و رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس و چه پیرو برکناری یا استعفای وزرا پدیده رایج سیاسی است.