برگزاری جشنواره شتردوکوهانه در بیله سوار

جشنواره شتردوکوهانه آبان ماه امسال در شهرستان بیله سوار اردبیل برگزار می شود.